Wedding Pullav movie song lyrics
Lyrics

Ho…

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi ki kariye

Ab lagan lagi

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi ki kariye

Ab lagan lagi

Na ji sakiye na mariye

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi

Tum suno hamari bhaina
Aaye raat dine nai chaina

Tum suno hamari bhaina
Aaye raat dine nai chaina

Bulla paai musibat baari
Koi karo hamari kaari

Ehho jihe dukh kaise jariye
O ehho jihe dukh kaise jariye

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi

Na jee sakiye na mariye

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi

Ab lagan lagi ki kariye
Ab lagan lagi
Ab lagan lagi lagan lagi